Modernizacja linii energetycznej 400 kV Słupsk-Żarnowiec

#ZałogaEltelNetworks rozpoczęła prace związane z modernizacją linii napowietrznej 400 kV Słupsk – Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk – Żarnowiec na odcinku SE Słupsk – st. nr 353.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych dla linii 400 kV Słupsk – Żarnowiec na odcinku SE Słupsk – st. nr 353. Pozwoli to na dostosowanie linii do zwiększonej obciążalności prądowej, przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i do obiektów krzyżowanych zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi” i z zapasem 0,5 m w odniesieniu do wymagań tej normy. W rejonie słupa nr 353, zmodernizowany odcinek linii energetycznej, zostanie połączony z nową linią dwutorową, która zostanie wybudowana do SE Choczewo.
Zamówienie obejmuje sprawy formalno-prawne, prace projektowe i budowlano-montażowe oraz dostawy wszystkich materiałów niezbędnych do jego zrealizowania. Inwestycja jest objęta Specustawą Przesyłową (pkt 50 załącznika do Specustawy Przesyłowej) i będzie realizowana na podstawie jednej lub kilku pozyskanych przez Wykonawcę Decyzji Lokalizacyjnych. Pozyskane przez Wykonawcę Decyzje Lokalizacyjne będą również stanowiły podstawę do koniecznego do pozyskania prac prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.


Linia energetyczna 400 kV Słupsk - Żarnowiec została wybudowana w 1977 roku i dostosowana do pracy na temperaturze przewodów roboczych +40°C. Zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego i przebiega przez 5 powiatów oraz 7 gmin. Odcinek linii objęty przedmiotem zamówienia tj. od SE Słupsk do słupa nr 353 przebiega przez teren 3 powiatów i 5 gmin:

  • gmina wiejska Słupsk (19,6 km)
  • Damnica (12,1 km)
  • Główczyce (15,5 km)
  • Nowa Wieś Lęborska (15,1 km)
  • Łęczyce (0,4 km)

Zaangażowanym brygadom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadania!