Projektowanie linii napowietrznych - etapy procesu krok po kroku

15 min
Napowietrzne linie energetyczne - eltelnetworks.pl

Tworzenie sieci elektroenergetycznej jest skomplikowanym procesem wymagającym koordynacji działań wielu specjalistów. W przypadku projektowania linii napowietrznych bardzo często realizowany jest tryb inwestycji „zaprojektuj i wybuduj” polegający na ogólnym zleceniu, bez wskazywania konkretnej trasy linii energetycznej. Jak wygląda proces projektowania i realizacji takiej inwestycji?

Projektowanie i budowa linii napowietrznych według schematu „zaprojektuj i wybuduj” obarczona jest dużym ryzykiem po stronie wykonawcy. Do niego należy wybór trasy przebiegu linii, a wiążą się z tym zawsze newralgiczne „punkty” w planie takiej inwestycji.

  • Uwarunkowania planistyczne – zgodność inwestycji (napowietrznej linii energetycznej) ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
  • Uwarunkowania środowiskowe – ewentualna przynależność terenów pod linie przesyłowe wysokiego napięcia do obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, terenów chronionych, parków krajobrazowych etc.
  • Uwarunkowania prawne – uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane linii napowietrznych i uzyskanie służebności przesyłu.

Etap 1 – analiza uwarunkowań terenowych

Projektowanie linii napowietrznych w tym trybie rozpoczyna się analizą uwarunkowań terenowych, czyli aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu w oparciu o MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego). Na trasę linii przesyłowej ma wpływ przede wszystkim występowanie terenów zamieszkałych i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, terenów przemysłowych i leśnych, lotnisk oraz innych istotnych obszarów zagospodarowania terenu.

W przypadku linii napowietrznej 220 kV i 400 kV istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, co znacznie przyspiesza uzyskanie szeregu innych uzgodnień. W przypadku linii o napięciu do 110 kV należy stosować „tradycyjną” procedurę formalno-prawną, co przekłada się często na wieloletni proces projektowania i uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

Etap 2 – projektowanie linii napowietrznych

Po zakończeniu formalności związanych z wyborem optymalnej trasy linii przesyłowej należy wykonać projekt podstawowy linii energetycznej z uwzględnieniem jej profilu. Projekt ten zawiera najważniejsze rozwiązania techniczne stosowane w tej konkretnej inwestycji, czyli: konstrukcje słupów i fundamentów, izolację, typ przewodów fazowych i odgromowych, oznakowanie linii oraz propozycję rozwiązań nietypowych, na przykład oznakowanie nocne.

Na tym etapie należy też uzyskać wiele uzgodnień branżowych, których ilość jest uwarunkowana obecnością krzyżowanych obiektów. Do najtrudniejszych uzgodnień należą uzgodnienia z PKP, RZGW (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej), GAZ-SYSTEM. To również odpowiedni moment na wykonanie wierceń geologicznych w miejscach posadowienia słupów, co często wymaga opracowania i uzgodnienia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w urzędach.

Etap 3 – projekt wykonawczy linii przesyłowej

Następnym etapem jest stworzenie projektu wykonawczego, którego celem jest opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych. Podczas budowy linii napowietrznych bardzo istotną kwestią jest optymalne rozstawienie konstrukcji wsporczych, w zależności od uwarunkowań terenowych. Projektowanie fundamentów dla słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych jest złożonym procesem, ponieważ uzależnione jest od wielu czynników: typu konstrukcji wsporczej, rodzaju gruntów występujących na danym stanowisku, poziomu wód gruntowych, możliwości dojazdu specjalistycznych maszyn (między innymi palownice, wiertnice, koparki) etc.

Etap 4 – realizacja prac budowlano-montażowych

Faza realizacji budowy linii napowietrznych rządzi się swoimi prawami i w każdym przypadku wygląda nieco inaczej. Na tym etapie bardzo ważną kwestią jest możliwość uzyskania wyłączenia linii operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. W sytuacji kiedy jest to niemożliwe, realizacja inwestycji może przesunąć się w czasie o wiele miesięcy.

Szukasz doświadczonej firmy, która sprawnie zrealizuje budowę linii napowietrznej od A do Z?
Zapraszamy do kontaktu z Eltel Networks.

W przypadku budowy napowietrznych linii energetycznych na skrzyżowaniach z drogami ekspresowymi i autostradami niezbędne jest wykonanie specjalnych zabezpieczeń przed opadnięciem przewodu na drogę. Wiąże się to z dodatkowymi, relatywnie dużymi nakładami finansowymi. Na zdjęciu linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna – Pasikurowice zaprojektowana przez Eltel Networks Engineering SA i współrealizowana przez Eltel Networks Energetyka SA.

Przeczytaj: Złote zasady bezpiecznej pracy na liniach wysokiego napięcia

Linia napowietrzna Czarna – Pasikurowice według schematu „zaprojektuj i wybuduj”

Nowoczesna dwutorowa linia 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice, zaprojektowana i zbudowana przez Eltel Networks, powstała w miejsce starej linii przesyłowej z lat 60. Trasa przebiega głównie przez tereny rolne, niewielkie tereny leśne oraz w pobliżu obszarów zamieszkałych. Krzyżuje się również z rzeką Odrą – zastosowano więc specjalne typy fundamentów izbicowych dla słupów zlokalizowanych w międzywalu rzeki. Trasa tej linii energetycznej przebiega również niedaleko lotniska i z tego powodu na znacznym jej odcinku zastosowano oznakowanie lotnicze dzienne i nocne. Całkowita długość projektowanej linii napowietrznej wyniosła 52,8 km. Przed zdobyciem pozwolenia na budowę uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Poznaj szczegóły realizacji linii napowietrznej Czarna-Pasikurowice

Przesyłowa linia napowietrzna zaprojektowana przez Eltel Networks - eltelnetworks.pl

Projekt linii wykonany przez Eltel Networks Engineering SA, współrealizacja Eltel Networks Energetyka SA w latach 2015 – 2021. Nowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna – Pasikurowice zapewniająca zasilanie dla niemal 3 mln odbiorców regionu dolnośląskiego. W ramach zadania przebudowano również wprowadzenia trzech istniejących linii 400 kV do stacji 400/110 kV Pasikurowice.

To może Cię zainteresować: Usługi elektroenergetyczne – czym kierować się przy wyborze firmy

Autor: Krzysztof Ściobłowski