Przebudowa linii napowietrznej na kablową

10 min
Przebudowa linii napowietrznej Eltel Networks

Przebudowa linii napowietrznej na kablową

Energia elektryczna jest potrzebna zarówno gospodarstwom domowym, jak i odbiorcom biznesowym. Prąd jest doprowadzany do różnych miejsc nie tylko liniami napowietrznymi. W wielu przypadkach zalecane jest zastosowanie linii kablowej, która jest zwykle niewidoczna dla użytkowników. Może istnieć także potrzeba modyfikacji istniejącej instalacji, w tym przebudowa linii napowietrznej na kablową. Dlatego dostępnym rozwiązaniom warto przyjrzeć się bliżej.

Stabilne dostawy energii

Linie kablowe mogą być stosowanie zarówno dla prądu stałego (jedyna w Polsce energetyczna linia morska łącząca System Energetyczny Polski z Systemem Energetycznym Szwecji), jak i przemiennego. Umożliwiają one stałe dostawy energii na terenach uprzemysłowionych i w dużym stopniu zabudowanych. Instalacja kablowa (przez którą należy rozumieć ułożenie kabla WN, SN, nn - nie mylić z instalacją w budynkach) jest więc możliwa do wykonania w obszarach miejskich oraz zakładach przemysłowych. Układana jest w ziemi i/lub prowadzona w kanałach kablowych, a także na specjalnie przygotowanych konstrukcjach budynków, ścianach, rurach i innych elementach umożliwiających stabilny i bezpieczny montaż. Maksymalna długość linii kablowej zależy od jej typu, sposobu instalacji i obciążenia prądowego.

Budowa instalacji kablowej

Pojedyncza linia kablowa zawiera kabel wielożyłowy, a także, przy innych rozwiązaniach, wiązki kabli jednożyłowych oraz niezbędny osprzęt. Przewody są układane w jednej konfiguracji i połączone za pomocą zacisków. Kable są izolowane i chronione poprzez zastosowanie specjalnej powłoki. Głębokość ułożenia kabli ma wpływ na obciążalność prądową, która powinna być uwzględniona w obliczeniach na etapie tworzenia projektu. W zależności od sposobu montażu należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie kabli. Możliwe jest zastosowanie osłony ochronnej i pancerza, który zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu linie kablowe mogą być prowadzone pod ziemią, w tym wzdłuż dróg lub granic działek. Tym samym możliwe jest dostarczanie energii do wybranych obszarów przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb użytkowników.

Przebudowa linii energetycznej

Przebudowa linii napowietrznej na kablową pozwala ograniczyć koszty uszkodzeń, które są wywoływane przez czynniki atmosferyczne, np. burze, wichury, grad, śnieg czy oblodzenie. W wielu przypadkach nowa instalacja jest wykonywana w sytuacji, gdy niemożliwe staje się dalsze wykorzystywanie linii napowietrznej. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że koszty eksploatacji linii w obu przypadkach są zbliżone, dlatego instalacje kablowe stają się coraz bardziej popularne. Jest to rozwiązanie spełniające oczekiwania inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć dostawy energii, a jednocześnie zachować wysoki poziom estetyki użytkowanego terenu i budynków.

Montaż linii kablowej Eltel Networks

Montaż linii kablowych


Zalety linii kablowych

Linie kablowe charakteryzują się większą stabilnością i mniejszą awaryjnością. Są lepiej zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi i możliwością występowania zwarć oraz przepięć. Są w mniejszym stopniu uciążliwe dla otoczenia niż linie napowietrzne. Pozwalają zredukować hałas, a także nie zaburzają krajobrazu terenu przyległego do instalacji. Ponadto, w przypadku linii kablowych występuje mniejsze ryzyko porażenia, dzięki czemu zachowywany jest wyższy poziom bezpieczeństwa osób przebywających na danym terenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku eksploatacji linii na placu budowy lub w pobliżu często uczęszczanych miejsc na terenach miejskich.

Wskazania do montażu linii kablowej

Przebudowa linii napowietrznej na kablową może być zalecana, mimo że konieczne będzie poniesienie wyższych kosztów instalacji. Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach:

  • brak możliwości eksploatacji linii napowietrznej, na przykład z uwagi na występowanie groźnych pyłów lub żrących gazów
  • kolidowanie przebiegu planowanej linii energetycznej z obszarami zamieszkania na terenach mocno zurbanizowanych i gęsto zabudowanych lub w przypadku kolizji linii napowietrznej SN z autostradami i drogami szybkiego ruchu
  • konieczność przeprowadzenia linii energetycznej przez rozległy zbiornik wodny
  • konieczność zapewnienia niezawodności funkcjonowania linii na maksymalnym poziomie
  • występowanie zwiększonego ryzyka uszkodzeń linii napowietrznej z uwagi na czynniki zewnętrzne, w tym ruch pojazdów o dużych rozmiarach
  • planowanie modernizacji i rozbudowy linii w związku z oczekiwanym zwiększonym poborem mocy
  • przecinanie się linii energetycznej o różnych napięciach

Warto dodać, że modernizacja linii jest możliwa zarówno w przypadku instalacji napowietrznej, jak i kablowej, jednak w tym drugim przypadku jest znacznie łatwiejsza.

Wady i ograniczenia linii kablowych

Przebudowa linii napowietrznej na kablową ma również szereg wad, które mogą zaważyć na decyzjach dotyczących realizowanych inwestycji. Koszty projektu oraz montażu linii kablowych są wyższe niż w przypadku instalacji napowietrznych. Budowa może być utrudniona przez przeszkody wynikające z istniejącej infrastruktury podziemnej – często nie zaznaczonej na mapach i planach zagospodarowania terenu. Elementy metalowe mogą być w większym stopniu zagrożone korozją, szczególnie w przypadku linii prądu stałego narażonych na występowanie zjawiska prądów błądzących. Istotne są także warunki glebowe, które mogą przyspieszać starzenie się kabli i konieczność ich częstej wymiany lub naprawy.

Decyzja o budowie lub przebudowie linii energetycznych powinna być zawsze podejmowana na podstawie analizy sytuacji występującej na danym terenie przy uwzględnieniu wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dzięki temu dostawy energii będą mogły być realizowane bez zakłóceń i nie będą wymagały ponoszenia zwiększonych kosztów związanych z długotrwałą eksploatacją linii.