Wycinka drzew pod liniami energetycznymi

20 min
Wycinka drzew pod liniami energetycznymi - Eltel Networks

Wycinka drzew pod liniami wysokiego napięcia

Zerwanie przewodów linii energetycznych może zdarzyć się podczas burzy lub silnej wichury. Aby temu zapobiec, warto przycinać korony drzew w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych. Operator nie może jednak tego robić samodzielnie, ponieważ obowiązują procedury określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jak przebiega wycinka drzew pod liniami energetycznymi i jakich procedur należy przestrzegać podczas planowania prac?


Obowiązki operatora sieci energetycznych

Obowiązek przycięcia gałęzi zagrażających liniom energetycznym należy do właściciela urządzeń, mimo że nie ma on tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się linia przesyłowa. Artykuł 49 §1 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Dlatego, urządzenia przesyłowe należące do operatorów energii to osobny byt prawny w stosunku do gruntu, na którym są zlokalizowane. Dotyczy to nawet sytuacji, w której sieć jest trwale związana z gruntem.


Zgoda właściciela nieruchomości

Kodeks Cywilny nie daje podstawy prawnej, aby naruszać własność i podcinać gałęzie bez powiadomienia właściciela nieruchomości. Z tego względu wejście na nieruchomość wymaga uzyskania zgody właściciela gruntu. Podstawą takiego działania jest fakt, że gałęzie zbliżają się do urządzeń przesyłowych. Operator energetyczny powinien pozyskać zgodę właściciela terenu na wejście na posesję, a następnie może realizować zaplanowane czynności, po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew bądź krzewów.


Wycinka drzew bez zgody właściciela

Zgoda na wejście na teren nie jest potrzebna w sytuacji, gdy pomiędzy operatorem i właścicielem nieruchomości zawarta jest umowa służebności przesyłu. Wycinka drzew pod liniami energetycznymi jest także możliwa bez zgody właściciela gruntu w momencie, gdy gałęzie zagrażają urządzeniom, a posiadacz terenu odmawia zarówno dostępu do linii, jak i sam nie wykonuje czynności eliminujących ryzyko uszkodzenia urządzeń. W takim przypadku decyzję o czasowym zajęciu nieruchomości i wykonaniu prac wydaje starosta lub prezydent miasta na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku konieczności usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na wycinkę drzew pod liniami wysokiego napięcia - Eltel Networks

Zezwolenie na wycinkę drzew pod liniami wysokiego napięcia


Usunięcie drzew przez operatora sieci energetycznych

Wycinka drzew pod liniami energetycznymi to także kwestia związana z ochroną środowiska naturalnego. Rośliny podlegają ustawie o ochronie przyrody, według której usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela urządzeń. Dlatego, jeśli drzewo zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu linii energetycznej, operator może samodzielnie wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na wycinkę. Procedura ta jest przydatna w sytuacji, gdy nie jest jasne, kto jest aktualnym posiadaczem nieruchomości lub z różnych przyczyn nie jest możliwe uzyskanie z nim kontaktu.


Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew musi być w odpowiedni sposób przygotowany. Wzór można pobrać z internetu lub przygotować samodzielnie. Należy w nim uwzględnić dane właściciela oraz adres nieruchomości, a także rozmiary i gatunki drzew przeznaczonych do usunięcia. Istotne jest także ustalenie terminu wycinki oraz załączenie niezbędnych dokumentów. Wśród nich powinno znaleźć się potwierdzenie prawa własności do urządzeń przesyłowych i zgoda uzyskana od właściciela terenu. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych należy również dołączyć oświadczenie o udostępnieniu mieszkańcom informacji o planowanych pracach. Ma to związek z faktem, że mogą oni w terminie 30 dni zgłaszać swoje uwagi dotyczące wycinki.


Weryfikacja wniosku i wydanie decyzji

Po złożeniu dokumentów należy czekać na wizytę urzędnika, który w terminie 21 dni powinien przyjechać na wskazaną działkę i zweryfikować informacje przekazane we wniosku. Urzędnik sprawdza kondycję drzew i ewentualną obecność ptaków w gniazdach lub gatunków chronionych. Na podstawie tych danych sporządza protokół. Następnie w ciągu 14 dni samorząd ma obowiązek sprawdzić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wycięcia drzew. Po wykonaniu tych czynności wydawana jest decyzja o zezwoleniu na wycięcie drzew i dopiero po jej otrzymaniu można przystąpić do działania.


Usługi energetyczne Eltel Networks

Energia elektryczna jest potrzebna zarówno odbiorcom prywatnym, jak i biznesowym. Eltel Networks oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową oraz modernizacją linii elektroenergetycznych. Warto zdecydować się na skorzystanie z naszej oferty, ponieważ dostarczając usługi energetyczne, jednocześnie dbamy o zachowanie zrównoważonego rozwoju i ochronę zdrowia pracowników. Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych sprawia, że Eltel Networks jest w stanie zapewnić bezawaryjną i w pełni bezpieczną dostawę prądu do domów, firm, szkół i innych miejsc, gdzie konieczne jest korzystanie z prądu elektrycznego.