Rola systemu informacji geograficznej (GIS) w elektroenergetyce

15 min
system informacji geograficznej gis w energetyce

System informacji geograficznej (GIS) w energetyce


Budowa lub modernizacja linii elektroenergetycznych jest okazją do zbierania dużej ilości danych przestrzennych. Dane te mogą być podstawą do wykorzystywania ich jako wartościowych informacji w procesie zarządzania siecią, ale nie tylko. W tym celu istotną wartość może wnieść jeden z systemów wspomagania zarządzania siecią, czyli system informacji geograficznej (GIS). Czym on jest oraz jaka jest rola GIS w energetyce?


Technologia GIS - podstawowe informacje

System informacji geograficznej jest rodzajem systemu informacyjnego wykorzystywanego w celu gromadzenia, zbierania, przetwarzania, a także wizualizacji danych geograficznych. Skrót GIS pochodzi od angielskiej nazwy Geographical Information System. Na system określany jako GIS składają się bazy danych geograficznych, oprogramowanie, a także użytkownicy tegoż, którzy mogą wprowadzać dane, przetwarzać je lub korzystać z nich. Rola GIS to m.in. wspomaganie procesu decyzyjnego, ale technologia GIS może być wykorzystywana również w wielu innych procesach. System informacji geograficznej wykorzystuje w swoim działaniu geoinformację. Geoinformacja to z kolei rodzaj informacji, która może być uzyskiwana poprzez interpretację danych geoprzestrzennych. Kluczową daną w geoinformacji jest lokalizacja, czyli dane przestrzenne oraz atrybuty, stanowiące uzupełnienie informacji o cechach przestrzennych.


Wykorzystanie GIS w energetyce

System informacji geograficznej może być wykorzystywany w zasadzie wszędzie tam, gdzie istotną rolę odgrywa prezentacja i interpretacja danych geoprzestrzennych. Mowa np. o takich sektorach, jak chociażby rolnictwo, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, transport, wojskowość czy energetyka. Rola GIS w energetyce rośnie wraz z rozwojem technologii i możliwościami zbierania oraz przetwarzania różnorodnych danych przestrzennych.

Współcześnie GIS może m.in. wspierać dystrybutorów energii w procesie kompleksowego zarządzania infrastrukturą sieciową. Pozwala m.in. na monitorowanie zagrożeń, czy ocenę możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jest wykorzystywany również w takich obszarach, jak np. projektowanie linii energetycznych, planowanie nowych inwestycji czy modernizacja obiektów. Ponadto, zastosowanie technologii GIS to również stabilna praca systemu elektroenergetycznego, gdyż umożliwia prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Korzyści z zastosowania systemu informacji geograficznej w energetyce obejmują także takie elementy, jak chociażby ograniczenie konieczności tworzenia, prowadzenia i korzystania z papierowej dokumentacji. Wprowadzenie centralnej bazy danych i jej wykorzystanie zwiększa także możliwość wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji pracy.

 

usługi gis w elektroenergetyce

Usługi GIS - elektroenergetyka


Usługi GIS oferowane przez Eltel Networks

Wraz z rozwojem firmy, a przede wszystkim utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego Eltel Networks, pojawiły się nowe możliwości wdrożenia technologii GIS w działania firmy. Integracja systemu informacji geograficznej z innymi rozwiązaniami, jak np. skaning laserowy LiDAR, stwarza nowe możliwości biznesowe oraz przyspiesza realizację projektów firmy. Obecnie Eltel Networks świadczy usługi GIS, a nasza oferta obejmuje m.in.:

  • tworzenie portali mapowych przedstawiających zamierzenia inwestycyjne jako element procesu komunikacji społecznej
  • przestrzenne raportowanie prac przebiegu inwestycji
  • wykorzystanie systemów GIS jako bazy danych dokumentacji o obiekcie - paszportyzacja


Różnorodne możliwości wykorzystania systemu informacji geograficznej

System GIS pozwala gromadzić i przetwarzać ogromne zbiory różnorodnych danych, a także wykorzystywać je do tworzenia prezentacji w zakresie wizualizacji przestrzennych, prezentowania informacji na interaktywnych mapach cyfrowych, czy tworzenia wizualizacji schematów i  wykresów, co ułatwia ich zrozumienie. Wszystkie te możliwości mogą zostać wykorzystane np. na etapie planowania różnych inwestycji - chociażby wyboru odpowiednich lokalizacji pod farmy wiatrowe czy podjęcia decyzji o tym, gdzie powinna zostać zlokalizowana stacja elektroenergetyczna na etapie projektowania sieci. Ponadto, wdrożenie technologii GIS ułatwia współpracę pomiędzy różnymi zespołami, które mogą jednocześnie korzystać z tych samych informacji. Jest to zatem element, który może minimalizować ryzyko nieporozumień czy błędów na etapie opracowywania i realizacji inwestycji, a tym samym zwiększać efektywność biznesową całej firmy.

Na poziomie bieżącego zarządzania siecią elektroenergetyczną do korzyści wynikających z zastosowania GIS można zaliczyć np. możliwość integracji różnorodnych danych, których źródłem są różne systemy czy możliwość zautomatyzowania procesu przesyłania danych z oddziałów firmy do centralnej bazy. Ponadto, zastosowanie systemu informacji geograficznej ułatwia monitorowanie stanu sieci, np. uzyskiwanie aktualnych informacji o stanie technicznym poszczególnych urządzeń, czy chociażby łatwiejsze lokalizowanie, a tym samym szybsze usuwanie ewentualnych awarii.