Znaczenie i zastosowanie usług geodezyjnych w planowaniu sieci infrastruktury elektroenergetycznej

15 min
Usługi geodezyjne w planowaniu sieci elektroenergetycznej

Usługi geodezyjne w planowaniu sieci elektroenergetycznej

Planowanie i budowa oraz eksploatacja linii elektroenergetycznych to złożony proces wymagający precyzyjnych danych i analiz, do których informacje pozyskiwane są często w terenie. Ważną rolę w tym procesie odgrywają usługi geodezyjne, które dostarczają niezbędnych informacji o terenie i jego uwarunkowaniach. W niniejszym artykule omówimy znaczenie i zastosowanie usług geodezyjnych w planowaniu sieci elektroenergetycznej, wskazując na ich znaczenie i korzyści dla całego procesu inwestycyjnego.


Znaczenie usług geodezyjnych w planowaniu sieci elektroenergetycznej - etap przedinwestycyjny

Usługi geodezyjne są nieodzownym elementem każdej inwestycji budowlanej, a szczególnie w działaniach takich jak planowanie sieci elektroenergetycznej i projektowanie linii napowietrznych, gdzie precyzyjnie zebrane dane terenowe są niezbędne dla bezpiecznego i efektywnego rozmieszczenia infrastruktury i określenia trasy linii elektroenergetycznych. Dane geodezyjne dostarczają zatem precyzyjnych informacji na temat topografii terenu, określając nierówności, obniżenia, wzniesienia oraz istniejącą już na terenie infrastrukturę i obiekty. Dokładne pomiary geodezyjne są fundamentem dla pracy inżynierów i projektantów, z uwagi na fakt, że umożliwiają im tworzenie wiernych modeli cyfrowych terenu tzw. Digital Terrain Models – DTM bądź modeli cyfrowych powierzchni Digital Surface Models – DSM, które posłużą jako ostateczna podstawa do zaplanowania, a następnie projektowania nowych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej.

Współcześnie, geodeci w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnych danych, używają nowoczesnych narzędzi i technologii, takich jak termowizja przestrzenna , skaning laserowy oraz zdjęcia lotnicze, aby uzyskać dokładne dane terenowe. Normą jest także wykorzystanie drona do pomiarów geodezyjnych. Szczegółowe pomiary są niezbędne do zaplanowania tras linii elektroenergetycznych, lokalizacji stacji transformatorowych i innych elementów infrastruktury.


Zgodność z przepisami i planem zagospodarowania

W planowaniu i projektowaniu sieci elektroenergetycznych niezwykle ważną rolę odgrywają plany zagospodarowania. Usługi geodezyjne odgrywają ważną funkcję w zapewnieniu, że planowanie i budowa sieci elektroenergetycznej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. Proces ten obejmuje weryfikację zgodności planowanych inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co pozwala na upewnienie się, że nowa infrastruktura nie narusza ustaleń dotyczących przeznaczenia danego terenu. 


Zastosowanie usług geodezyjnych w różnych etapach planowania - etap wykonania inwestycji

Tak jak wspomnieliśmy, na etapie przedinwestycyjnym, usługi geodezyjne są wykorzystywane do przeprowadzenia wstępnych analiz terenowych i studiów wykonalności. Podczas realizacji inwestycji, geodeci przeprowadzają bieżące pomiary kontrolne, które zapewniają zgodność prac budowlanych z projektem. Monitorują również ewentualne zmiany terenowe, które mogą wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo budowanej infrastruktury. Usługi geodezyjne są niezbędne dla precyzyjnego rozmieszczenia słupów, przewodów i innych elementów napowietrznych sieci elektroenergetycznej.

Po zakończeniu budowy, w ramach usług geodezyjnych dostarczana jest dokumentacja powykonawcza, która stanowi jeden z elementów w procesie zarządzania i utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej. Pomiary geodezyjne i aktualizacje danych terenowych są niezbędne do monitorowania pojawiających się zagrożeń stanu infrastruktury i planowania prac naprawczych. Na etapie eksploatacji infrastruktura elektroenergetyczna podlega inspekcjom, takim jak pomiary geodezyjne parametrów naciągowych  i pomiary parametrów konstrukcyjnych linii.

Planowanie sieci infrastruktury elektroenergetycznej

Planowanie sieci infrastruktury elektroenergetycznej


Korzyści wynikające z zastosowania usług geodezyjnych

Dzięki precyzyjnym danym terenowym, projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznej mogą przebiegać sprawniej i efektywniej. Geodeci pomagają uniknąć błędów projektowych, które mogłyby prowadzić do kosztownych przeróbek i opóźnień w realizacji inwestycji.

Wykorzystanie usług geodezyjnych pozwala także na optymalizację kosztów inwestycji poprzez dokładne planowanie tras linii elektroenergetycznych i lokalizacji stacji transformatorowych. Precyzyjne dane terenowe pozwalają na wybór najbardziej ekonomicznych i technicznie wykonalnych rozwiązań.

W budowie i eksploatacji sieci elektroenergetycznej najważniejsze jest bezpieczeństwo. Usługi geodezyjne zapewniają dokładną analizę warunków terenowych, co pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń i kolizji, a następnie ich minimalizację. Regularne pomiary kontrolne pozwalają na monitorowanie stanu infrastruktury i zapobieganie awariom. Z kolei zapewnienie zgodności z przepisami prawa i normami technicznymi jest niezbędne dla legalnej i bezpiecznej realizacji inwestycji.


Przyszłość usług geodezyjnych w planowaniu sieci elektroenergetycznej

W miarę rozwoju technologii geodezyjnych i rosnącego zapotrzebowania na zrównoważoną infrastrukturę elektroenergetyczną, usługi geodezyjne będą odgrywać coraz większą rolę w planowaniu sieci elektroenergetycznej. Wspomniane nowe technologie, takie jak drony, skanowanie laserowe i modelowanie 3D, umożliwiają jeszcze dokładniejsze i bardziej efektywne pomiary terenowe.