OWZ i OWS

Ogólne Warunki Zakupów
Ogólne Warunki Zakupów i Dostaw (OWZ) Eltel Networks mają zastosowanie do wszelkich zamówień, w których Eltel Networks nabywa lub planuje nabyć usługi lub zamawia i planuje nabyć towary od podmiotów trzecich (dostawców). OWZ wiążą strony umów zawieranych przez Eltel Networks, gdzie Eltel Networks w oparciu o zamówienie lub umowę zamawia usługi bądź kupuje towary niezależnie od ich wartości.

Ogólne Warunki Sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży Dostaw i Robót Budowlanych (OWS) Eltel Networks  mają zastosowanie do wszelkich zamówień, w których Eltel Networks wykonuje lub planuje wykonać dostawy lub roboty budowlane, w tym także w formule „zaprojektuj i wybuduj”, oraz związanych z nimi usług, na rzecz podmiotów trzecich (zamawiających). OWS wiążą strony umów zawieranych przez Eltel Networks, gdzie Eltel Networks w oparciu o zamówienie lub umowę wykonuje dostawy lub roboty budowlane niezależnie od ich wartości.