Specjalista podczas eksploatacji obiektów elektroenergetycznych - Eltel Networks

Eksploatacja obiektów i stacji elektroenergetycznych

Eksploatacja obiektów i stacji elektroenergetycznych o napięciu od 0,4 kV do 750 kV:

 • pełne przeglądy eksploatacyjne urządzeń stacyjnych (zarówno w układach napowietrznych jak i GIS) 
 • rewizje, pomiary i badania diagnostyczne urządzeń stacyjnych 
 • uzupełnianie i wymiana oleju elektroizolacyjnego w urządzeniach stacyjnych 
 • wymiana izolacji wraz z osprzętem 
 • lokalizacja i likwidacja awarii urządzeń stacyjnych 
 • eksploatacja układów sterowania oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) 
 • termowizja urządzeń oraz aparatury stacyjnej 
 • wykonywanie kompleksowych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej (napięć rażeniowych dotykowych, napięć uziomowych, rezystancji uziemień itp.) instalacji SN, WN i NN 
 • badania instalacji elektrycznych (badania okresowe, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, badanie urządzeń instalacji odgromowej itp.) 
 • badania elektronarzędzi 
 • lokalizacja uszkodzeń kabli i identyfikacji kabli 
 • pomiary infrastruktury elektrycznej turbin wiatrowych