Eksploatacja obiektów i stacji

Eksploatacja obiektów i stacji elektroenergetycznych o napięciu od 0,4 kV do 750 kV:

 • pełne przeglądy eksploatacyjne urządzeń stacyjnych (zarówno w układach napowietrznych jak i GIS), 
 • rewizje, pomiary i badania diagnostyczne urządzeń stacyjnych, 
 • uzupełnianie i wymiana oleju elektroizolacyjnego w urządzeniach stacyjnych, 
 • wymiana izolacji wraz z osprzętem, 
 • lokalizacja i likwidacja awarii urządzeń stacyjnych, 
 • eksploatacja układów sterowania oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), 
 • termowizja urządzeń oraz aparatury stacyjnej, 
 • wykonywanie kompleksowych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej (napięć rażeniowych dotykowych, napięć uziomowych, rezystancji uziemień itp.) instalacji SN, WN i NN, 
 • badania instalacji elektrycznych (badania okresowe, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, badanie urządzeń instalacji odgromowej itp.), 
 • badania elektronarzędzi, 
 • lokalizacji uszkodzeń kabli i identyfikacji kabli, 
 • pomiary infrastruktury elektrycznej turbin wiatrowych. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!