Badanie parametrów w laboratorium olejowym - Eltel Networks

Laboratorium olejowe

Oferta naszego laboratorium olejowego obejmuje: 

  • usługi w zakresie badania i sprzedaży oleju elektroizolacyjnego używanego w urządzeniach energetycznych, np. transformatorach, przekładnikach i wyłącznikach
  • badania fizykochemiczne (zawartość wody metodą K. Fischera, napięcie przebicia, rezystywność, napięcie powierzchniowe, współczynnik stratności dielektrycznej tg δ, lepkość kinematyczna, temperatura zapłonu i liczba kwasowa itp.)
  • badania chromatograficzne gazów rozpuszczonych w oleju DGA na analizatorach przenośnych oraz chromatografie stacjonarnym
  • badania kwasowości gleby i cieczy
  • obróbkę próżniową oleju w celu poprawienia parametrów dielektrycznych poprzez oczyszczenie, wysuszenie i odgazowanie
  • sprzedaż oleju transformatorowego
  • usługę wirowania oleju
  • skup zużytego oleju transformatorowego wraz z wystawieniem karty przekazania odpadu
  • sprzedaż uzdatnionego silikażelu