Projektowanie linii na placu budowy - Eltel

Usługi projektowe elektroenergetyczne

Usługi projektowe są realizowane przez doświadczone zespoły ekspertów firm Eltel Networks Engineering SA (poprzednio Energoprojekt-Kraków SA) oraz Eltel Networks Energetyka SA.

Profesjonalnie realizujemy usługi projektowe w poniższym zakresie:

 • prognozy i koncepcje rozwoju
 • elektroenergetyczne linie przesyłowe najwyższych napięć 
 • elektroenergetyczne linie dystrybucyjne wysokich napięć
 • elektroenergetyczne linie dystrybucyjne średnich i niskich napięć
 • stacje elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć
 • stacje elektroenergetyczne średnich napięć
 • elektroenergetyczne linie kablowe wysokich i najwyższych napięć
 • instalacje telekomunikacyjne i łączność dla energetyki, w tym sieci światłowodowe szerokopasmowe na podbudowie słupów elektroenergetycznych w technologii OPGW, ADSS lub owijanej na istniejących przewodach
 • systemy ochrony technicznej- SOT
 • instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, systemy zarzadzania generacją oraz dystrybucją energii
 • sieci elektroenergetyczne farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • wymiany przewodów na wysokotemperaturowe w dowolnej technologii, w tym GAP (GTACSR), ACSS, ACCR®, ACCC® lub innej
 • projektowanie konstrukcji słupów kratowych i fundamentów oraz ich badanie na stacji prób w skali 1:1
 • usuwanie awarii – natychmiastowe projekty odtworzenia infrastruktury

Dla naszych klientów z branży elektroenergetycznej wykonujemy:

 • koncepcje realizacji obiektów liniowych i stacyjnych obejmujących budowę nowych oraz modernizację/remont istniejących obiektów, wykorzystując następujące metody i narzędzia:
 • analizy specjalistyczne
 • symulacje stanów nieustalonych systemów elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przepięć w liniach kablowych i napowietrznych WN i NN, obliczenia zwarciowe i rozpływowe, obliczenia rozpływów prądów zwarciowych w przewodach odgromowych i instalacjach uziemiających
 • obliczenia obciążalności oraz wzrostu temperatury linii kablowych WN i NN, w tym badania rezystywności cieplnej gruntu w otoczeniu linii kablowej, optymalizacja doboru elementów systemów kablowych (przekroje żyły roboczej i powrotnej, sposób połączenia żył powrotnych)
 • analizy złożonych układów uziemiających w gruntach wielowarstwowych
 • obliczenia mechaniczne linii napowietrznych metodą elementów skończonych, umożliwiające dokładne odwzorowanie układu połączonych elementów (przewody i konstrukcje wsporcze) w dowolnych stanach, z uwzględnieniem przypadków nierównomiernych naciągów przewodów w przęsłach danej sekcji, zerwania przewodów, nierównomiernego oblodzenia, dodatkowych obciążeń, np. montażu oznaczników, również w warunkach niestandardowych zawieszenia przewodów (sekcje przekroczeniowe), obliczenia odległości do gruntu i obiektów krzyżowanych oraz sił działających na konstrukcje wsporcze w każdych warunkach pogodowych i stanach linii
 • analizy oddziaływania pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych i kablowych oraz ich wpływu na obiekty infrastruktury obcej np. sieci telekomunikacyjne, sieci niskiego napięcia, rurociągi stalowe, w tym gazociągi przesyłowe, sieci C.O., obwody sterowania ruchem kolejowym (SRK), opracowanie koncepcji środków zaradczych w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości oddziaływań
 • analizy możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej linii oraz projekty montażu przewodów z grupy HTLS (przewody o małym zwisie)
 • optymalny dobór parametrów przewodów, kabli, konstrukcji, fundamentów, urządzeń stacyjnych, technologii wykonania budynków technicznych, pod względem funkcjonalnym biorąc pod uwagę wytyczne i uwarunkowania inwestora i właściciela infrastruktury w miejscu instalacji (techniczna i kosztowa optymalizacja rozwiązań projektowych)
 • kompleksową koordynację międzybranżową projektów infrastrukturalnych
 • analizy ryzyka i harmonogramowanie inwestycji
 • projekty budowlane linii i stacji elektroenergetycznych
 • projekty wykonawcze linii i stacji elektroenergetycznych
 • kompleksowe audyty i analizy problemowe sieci elektroenergetycznych wszystkich napięć
 • pomiary geodezyjne
 • analizy przestrzenne i raportowanie inwestycji przy wykorzystaniu oprogramowania systemów informacji przestrzennej (ArcGIS®, QGIS®)
 • kompleksowe analizy i zarządzanie roślinnością w obrębie linii napowietrznych

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!