Stacje elektroenergetyczne

W zakresie elektroenergetycznych stacji rozdzielczych i dystrybucyjnych wysokich i średnich napięć izolowanych powietrzem (AIS) lub gazem (GIS) opracowujemy kompletne dokumentacje projektowe zawierające koncepcje, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz dokumentacje powykonawcze.

W ramach prac projektowych wykonujemy:

 • audyty techniczne stacji wraz z inwentaryzacją stanu technicznego
 • projekty konstrukcji wsporczych aparatury wraz z fundamentami
 • projekty architektoniczne budynków stacyjnych (stacje wnętrzowe, pomieszczenia kontrolne, technologiczne i zabezpieczeń, kioski)
 • projekty obwodów pierwotnych i wtórnych
 • projekty z zakresu telekomunikacji i teletechniki, w tym systemy SOT
 • projekty systemów odwadniania i kanalizacji, zewnętrznych instalacji odgromowych i przeciwpożarowych
 • projekty usuwania awarii – natychmiastowe projekty odtworzenia infrastruktury
 • koncepcje realizacji obiektów stacyjnych obejmujących budowę nowych oraz modernizację/remont istniejących obiektów, wykorzystując następujące metody i narzędzia:
 • analizy przepięć, obliczenia zwarciowe i rozpływowe, obliczenia rozpływów prądów zwarciowych w przewodach odgromowych i instalacjach uziemiających
 • analizy złożonych układów uziemiających w gruntach wielowarstwowych, projekty siatek uziemiających stacji elektroenergetycznych
 • optymalny dobór parametrów przewodów, kabli, konstrukcji, fundamentów, technologii wykonania budynków technicznych pod względem funkcjonalnym biorąc pod uwagę wytyczne i uwarunkowania inwestora i właściciela infrastruktury w miejscu instalacji (techniczna i kosztowa optymalizacja rozwiązań projektowych)

Zapewniamy:

 • obsługę geodezyjną
 • wykonanie niezbędnych ekspertyz geologicznych i geotechnicznych
 • obsługę specjalistów do pozyskania terenu pod budowę stacji
 • wykonanie prac planistycznych
 • wykonanie skomplikowanych analiz ferrorezonansu przy wsparciu środowisk akademickich
 • wykonanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska
 • kompleksową koordynację międzybranżową projektów
 • doradztwo techniczne i prawne
 • nadzór nad realizacją prac w terenie
 • realizację dokumentacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania: EPLAN, AutoCAD, CDEGS, CYMCAP i innych, oraz raportowanie inwestycji przy wykorzystaniu oprogramowania systemów informacji przestrzennej (ArcGIS®, QGIS®)
 • realizację dokumentacji projektowej metodą BIM