Pozwolenie na budowę linii 400 kV Ełk – granica Rzeczypospolitej Polskiej

Pozwolenie na budowę linii 400 kV Ełk – granica Rzeczypospolitej Polskiej

Uzyskanie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Ełk – granica Rzeczypospolitej Polskiej

20 min

Realizacja projektu budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV, łączącej systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy, polegała na wytyczeniu trasy linii w obszarze, na którym takiej inwestycji do tej pory nie realizowano. Naszym zadaniem było uzyskanie pozwolenia na budowę w północno-wschodniej części kraju, na obszarze bardzo cennym środowiskowo.

Z tego powodu projekt był niezwykle złożony i wymagający. Opracowano aż 5 wariantów trasy linii, zmierzając przede wszystkim do wytyczenia takiego jej przebiegu, który w najmniejszym możliwym stopniu ingeruje w środowisko naturalne i stanowi jak najmniejsze utrudnienie dla lokalnej społeczności.

Jerzy Dziepak
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie
Koszt inwestycji: 73,8 mln PLN
Termin wykonania: 2011 - 2017

DANE LINII

 • 112 km napowietrznej dwutorowej linii przesyłowej 400 kV
 • 299 słupów energetycznych (295 dwutorowych, 4 jednotorowe)
 • 154 działki objęte postępowaniem administracyjnym lub sądowym
 • 1236 działek objętych decyzjami pozwolenia na budowę

WYZWANIE

W ramach tego projektu Eltel Networks był odpowiedzialny za:

 • opracowanie koncepcji trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
 • wprowadzenie trasy linii do studium gmin oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla trasy linii
 • uzyskanie decyzji zarządzenia zastępczego dla trasy linii w jednej z gmin
 • pozyskanie decyzji środowiskowej dla trasy linii
 • pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami (1355 działek)
 • pozyskanie decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej i leśnej
 • pozyskanie decyzji na wycinkę drzew pojedynczych i lasów
 • przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami
 • uzyskanie na rzecz i w imieniu PSE SA decyzji pozwolenia na budowę dwutorowej linii 400 kV Ełk - granica RP (kierunek Alytus) - (łączna ilość działek - 1236, długość linii - 112 km)
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowy obiektów krzyżowanych (łączna ilość przebudów – 36))
 • wykonanie projektu budowlanego dla budowy dwutorowej linii 400 kV
 • wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy obiektów krzyżowanych
 • ustanowienie notarialnie służebności przesyłu dla potrzeb tej linii
 • przeprowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych (154 działek), w tym do NSA.

W trakcie naszych prac Eltel Networks musiał stawić czoła wielu zdarzeniom, z których najważniejsze to:

 • konieczność uzyskania jednego z pierwszych w Polsce, tzw. zarządzenia zastępczego Wojewody, wprowadzającego trasę linii do dokumentów planistycznych w Gminie Bakałarzewo
 • udzielenie odpowiedzi Komisji Europejskiej (ze względu na dofinansowanie projektu ze środków unijnych) nt. prawidłowości prowadzonych postępowań, a w szczególności zapewnienia czynnego udziału lokalnej społeczności w wyborze trasy linii
 • skorelowanie prac ze stroną litewską tak, aby oba projekty w odpowiednim czasie „spotkały” się w tym samym punkcie na granicy Polski i Litwy.

Szczególnym wyzwaniem był fakt, iż nowa linia wzbudzała szereg kontrowersji wśród lokalnej społeczności w kontekście ustalenia trasy jej przebiegu. W jednej z gmin (Bakałarzewo) musieliśmy, po raz pierwszy w naszej historii, procedować tzw. zarządzenie zastępcze Wojewody w związku z odmową Gminy Bakałarzewo na wprowadzenie linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu całego zespołu realizującego projekt, w końcowym efekcie tak zaprojektowano trasę linii , iż uzyskano decyzję środowiskową, pozyskano prawa do nieruchomości od właścicieli gruntów i ostatecznie uzyskano pozwolenie na budowę w bardzo krótkim, wskazanym przez Inwestora PSE SA, terminie.

EFEKT

Końcowym efektem naszych prac było uzyskanie na rzecz i w imieniu PSE SA decyzji pozwolenia na budowę dwutorowej linii przesyłowej 400 kV Ełk - granica RP. Pozwolenia obejmowały łącznie 1236 działek na długości linii 112 km. Nowa linia stanowi istotny element przesyłowej linii transgranicznej (w kierunku Alytus na Litwie), co umożliwiło połączenie systemów energetycznych Polski i Litwy oraz stanowi część połączenia energetycznego z krajami skandynawskimi.