Prowadzenie linii napowietrznej przez tereny leśne – eltelnetworks.pl

Projekt linii elektroenergetycznej jednotorowej Glinki - Recław 220 kV

Przygotowanie projektu jednotorowej linii elektroenergetycznej napowietrznej 220 kV Glinki - Recław w odcinkach zlokalizowanych na terenach leśnych

20 min
Słup kratowy GLR52 P po posadowieniu – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: PSE SA
Lokalizacja: północna część województwa zachodniopomorskiego
Koszt inwestycji: 65,7 mln PLN
Termin wykonania: projektowanie: 2017, budowa: 2018

Prowadzenie linii napowietrznej przez tereny leśne – eltelnetworks.pl

DANE LINII

  • nowa linia jednotorowa Glinki - Recław 220 kV
  • długość linii 33,6 km, w tym 8,1 km na terenach leśnych
  • nowe rodzaje słupów: GRL52 M3 i GRL52 P
  • niestandardowe rozwiązania techniczne w zakresie słupów i fundamentów linii 220 kV

WYZWANIE

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zasilania północnej części województwa zachodniopomorskiego i aglomeracji szczecińskiej PSE SA przystąpiło do realizacji budowy linii 220 kV Glinki - Recław, w ramach której konieczne było wybudowanie nowej linii jednotorowej 220 kV o długości 33,6 km oraz modernizacja istniejącej linii 220 kV na odcinku o długości 15,2 km.

Linia 220 kV przebiegała częściowo przez tereny Lasów Państwowych należące do nadleśnictw Goleniów i Rokita. Z uwagi na uwarunkowania narzucone przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na terenach leśnych możliwa była jedynie wycinka drzew w pasie o szerokości 15 m. Ponadto wysokość słupów została ograniczona do 50 m, co w połączeniu z docelową wysokością drzew wynoszącą ok. 30 m oznaczało brak możliwości zastosowania słupów nadleśnych.

Generalny wykonawca prac - Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. - zwrócił się do Eltel Networks Engineering o przedstawienie koncepcji prowadzenia linii 220 kV przez tereny leśne przy spełnieniu wszystkich wymagań środowiskowych oraz technicznych stawianych tej inwestycji. Poza wspomnianymi już ograniczeniami, takimi jak maksymalna szerokość pasa wycinki wynosząca 15 m oraz maksymalna wysokość słupów wynosząca 50 m, konieczne było zapewnienie wokół słupów terenu wolnego od drzew o szerokości 4 m oraz spełnienie wymaganych odległości elektrycznych od padających drzew.

W ramach koncepcji zostały zaproponowane przez Eltel Networks Engineering zupełnie nowe słupy 220 kV serii GRL52, które spełniały wymagania stawiane przez uwarunkowania środowiskowe. Słupy zostały zaprojektowane do zastosowania z przewodem fazowym AFL-8 525 mm2 oraz przewodami odgromowymi AFL-1,7 95 mm2 oraz OPGW.

Kolejnym wyzwaniem przed jakim stanęli projektanci były trudne warunki gruntowe, które spowodowały konieczność zastosowania fundamentów palowych. Do budowy fundamentu wykorzystano technologię pali wbijanych, co znacząco skróciło czas wykonywania prac w porównaniu z technologią pali wierconych. Ponadto, góra płyty oczepowej, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, została wyniesiona ponad poziom terenu - takie wyniesienie fundamentu wymusiło ograniczenie wielkości fundamentu tak, aby pomiędzy ścianą płyty oczepowej, a granicą wycinki pozostało 4 m wolnej przestrzeni.

Prowadzenie linii elektrycznej 220 kV na słupach GRL52 P przez tereny leśne - eltelnetworks.pl
Prowadzenie linii elektrycznej 220 kV na słupach GRL52 M3 przez tereny leśne - eltelnetworks.pl

EFEKT

Budowa jednotorowej linii napowietrznej 220 kV Glinki - Recław w odcinkach zlokalizowanych na terenach leśnych była wyzwaniem zarówno pod względem projektowym, jak i wykonawczym.

Niewielka ilość dostępnego terenu, na którym możliwe było usytuowanie linii oraz rygorystyczne wymagania środowiskowe i trudne warunki terenowe w przypadku odcinków leśnych linii 220kV Glinki - Recław wymusiły zastosowanie w projektach nietypowych rozwiązań i projektowania "na miarę".