Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice - oznakowanie przeszkodowe dzienne – eltelnetworks.pl

Linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna–Pasikurowice

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna–Pasikurowice

20 min

Naszym zadaniem było takie wytyczenie trasy nowego połączenia, aby maksymalnie wykorzystać możliwość budowy w obszarze dotychczasowej linii 400 kV. Trzeba przy tym pamiętać, że do przeznaczonej do demontażu starej linii przez ponad pół wieku zbliżała się zabudowa. Musieliśmy także przekroczyć Odrę, drogę ekspresową S5 czy czynne tory kolejowe. To wszystko było już wielkim wyzwaniem, a jednocześnie prace musiały być zaplanowane tak, żeby w jak najmniejszym zakresie ingerować w środowisko naturalne.
Projekt był niezwykle złożony i wymagający. Opracowaliśmy kilka wariantów trasy linii i ostatecznie wybraliśmy i wybudowaliśmy taki, który w najmniejszym możliwym stopniu ingerował w otoczenie i został zaakceptowany przez lokalne społeczności.

Jerzy Dziepak
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Czarna – Pasikurowice – montaż kul ostrzegawczych – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: województwo dolnośląskie
Koszt inwestycji: 164,3 mln PLN
Termin wykonania: 2015 – 2021
Wykonawca: Konsorcjum firm Eltel Networks (lider), ELFEKO SA (konsorcjant)

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice – prace naciągowe nad drogą szybkiego ruchu S5 – eltelnetworks.pl

DANE LINII

 • 51 km napowietrznej dwutorowej linii przesyłowej 400 kV
 • 117 słupów energetycznych (115 dwutorowych, 2 jednotorowe)
 • 791 działek objętych decyzjami pozwolenia na budowę
 • modernizacja istniejącej linii 400 kV na odcinku 32,6 km
 • zmiana wprowadzeń 3 linii 400 kV do stacji Pasikurowice
 • demontaż 51 km wyeksploatowanej linii 400 kV

ZAKRES PRAC

 1. Budowa nowej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV z dwoma torami przewodów OPGW
  • 51 km napowietrznej dwutorowej linii przesyłowej 400 kV
  • 117 słupów energetycznych (115 dwutorowych serii EK33, 2 jednotorowe serii OBK33)
  • 791 działek objętych decyzjami pozwolenia na budowę
 2. Modernizacja istniejącego odcinka linii 400 kV CRN – PAS z dostosowaniem do pracy w temperaturze +80 oC
  • 33 km napowietrznej jednotorowej linii przesyłowej 400 kV
  • wymiana przewodu odgromowego AFL na skojarzony z OPGW na długości 33 km
  • wzmocnienie 1 słupa oraz regulacja zwisów przewodów fazowych
 3. Zmiana (przebudowa na przedpolu) wprowadzeń trzech linii 400 kV do stacji Pasikurowice
  • Linia 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice 1
   • budowa 1 słupa (FY25 M6+0 CP)
   • 2 sekcje przewodów fazowych i odgromowych
  • Linia 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice 2
   • budowa 1 słupa rurowego
   • 2 sekcje przewodów fazowych i odgromowych z OPGW
  • Linia 400 kV Pasikurowice-Ostrów
   • budowa 2 słupów (FY25 M6+0 CP i FY25 M3)
   • 2 sekcje przewodów fazowych i odgromowych z OPGW
 4. Demontaż odcinka wyeksploatowanej jednotorowej linii 400 kV od gminy Ruja do stacji Pasikurowice
  • demontaż przewodów fazowych i odgromowych na odcinku 51 km o masie 513 ton
  • demontaż 124 słupów o masie 746 ton
  • demontaż fundamentów o masie 1182 ton
  • utylizacja zdemontowanych odpadów.
Trasa nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV – eltelnetworks.pl

WYZWANIE

Eltel Networks jako lider projektu był odpowiedzialny za:

 • opracowanie koncepcji trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
 • wprowadzenie trasy linii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) gmin oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla trasy linii
 • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (specustawa przesyłowa)
 • pozyskanie decyzji środowiskowej dla trasy linii
 • pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami (796 działek łącznie z przebudowami wprowadzeń do SE PAS)
 • przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami
 • uzyskanie w imieniu i na rzecz PSE SA decyzji pozwolenia na budowę dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna – Pasikurowice (relacje Czarna – Pasikurowice oraz Mikułowa – Pasikurowice)
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowy obiektów krzyżowanych (łączna ilość przebudów – 23)
 • uzyskanie w imieniu i na rzecz PSE SA decyzji pozwolenia na rozbiórkę jednotorowej linii 400 kV Czarna – Pasikurowice
 • wykonanie projektu budowlanego dla budowy dwutorowej linii 400 kV
 • wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy obiektów krzyżowanych
 • wykonanie projektu budowlanego dla rozbiórki istniejącej linii 400 kV Czarna – Pasikurowice
 • ustanowienie notarialnie służebności przesyłu dla potrzeb tej linii
 • przeprowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych (180 działek), w tym do WSA
 • prowadzenie działań informacyjnych, konsultacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu komunikacji społecznej – włączenie otoczenia inwestycji w projekt, zapobieganie konfliktom

W trakcie naszych prac musieliśmy stawić czoła wielu wyzwaniom, z których najważniejsze to:

 • budowa linii na obszarze Natura 2000
 • konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (specustawa przesyłowa)
 • budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV praktycznie na trasie istniejącej linii Czarna – Pasikurowice do SE Pasikurowice. Wiązało się to z poważnymi ograniczeniami realizacyjnymi budowy nowej linii w korytarzu istniejącej (pracującej) linii 400 kV oraz biegnących równolegle linii 110 kV
 • przekroczenie linią 400 kV przeszkód w postaci:
  • rzeki Odry z czynną żeglugą śródlądową
  • drogi szybkiego ruchu S5
  • ważnych magistrali kolejowych
 • zastosowanie oznakowania przeszkodowego dziennego (słupy w kolorach biało-czerwonych) i nocnego (oświetlenie przeszkodowe) – w związku z ruchem lotniczym

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu całego zespołu realizującego projekt, w końcowym efekcie tak zaprojektowano trasę linii, iż uzyskano decyzję środowiskową, pozyskano prawa do nieruchomości od właścicieli gruntów i ostatecznie uzyskano pozwolenie na budowę w bardzo krótkim, wskazanym przez Inwestora, terminie.

Budowa nowej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV z dwoma torami przewodów OPGW – eltelnetworks.pl
Zmiana (przebudowa na przedpolu) wprowadzeń trzech linii 400 kV do stacji elektroenergetycznej Pasikurowice – eltelnetworks.pl

EFEKT

Końcowym efektem naszych prac jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w szczególności województwa dolnośląskiego. Wybudowaliśmy napowietrzną, dwutorową linię przesyłową 400 kV Mikułowa – Czarna – Pasikurowice relacji Czarna – Pasikurowice oraz relacji Mikułowa – Pasikurowice na odcinku 51 km. Następnie zdemontowaliśmy wyeksploatowaną, jednotorową linię z początku lat 60. XX wieku.
Trasa nowej linii objęła łącznie 769 działek na długości 51 km oraz 688 działek dla rozbiórki starej linii. Nowo wybudowana linia stanowi istotny element relacji przesyłowej zasilającej legnicko-głogowski okręg miedziowy oraz aglomerację wrocławską oraz służy wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Turów w kierunku centralnej Polski. Inwestor, PSE SA, przejął nowo wybudowaną linię 400 kV do użytkowania 16 listopada 2021 r.
Podczas realizacji prac pogłębiliśmy jako Eltel Networks unikalne doświadczenie w zakresie usług formalno-prawnych związanych z lokalizacją linii elektroenergetycznych, jak również zdobyliśmy nowe doświadczenie związane z rozbiórką starej linii 400 kV.