Stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Krajnik

Stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Krajnik

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik

15 min

Eltel Networks, jako wykonawca prac, miał za zadanie rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik wraz z przebudową odcinków linii 400 kV i 220 kV, które wchodziły na teren stacji. Projekt był bardzo wymagający, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym, o czym najlepiej świadczy kilkadziesiąt tymczasowych układów pracy stacji, koniecznych do realizacji – bez przerw w przesyle energii – naszego zadania.

Jarosław Błażyński
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Napowietrzna stacja energetyczna 400/220 kV Krajnik – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: Krajnik i Nowe Czarnowo, gmina Gryfino (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie)
Koszt inwestycji: 185 mln PLN
Termin wykonania: 2014 - 2021

Stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Krajnik - napowietrzna rozdzielnia 220 kV i 400 kV – eltelnetworks.pl

DANE STACJI

 • modernizacja pól rozdzielni 400 kV 3/2W – 9 gałęzi
 • modernizacja pól rozdzielni 220 kV – 23 pola
 • dwie linie kablowe 400kV na terenie R400kV
 • teren stacji ok. 20,2 ha

WYZWANIE

Największym wyzwaniem podczas prac modernizacyjnych była konieczność zapewnienia ciągłej pracy stacji. Stacja ta, jako węzeł infrastruktury elektroenergetycznej, pozwala na wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra oraz zapewnia połączenie z niemieckim systemem elektroenergetycznym (stacja Vierraden).
Podczas prac rozbudowy i modernizacji stacji Krajnik wymieniona została cała aparatura stacyjna. Powstały nowe urządzenia elektroenergetyczne 400 i 220 kV oraz nowoczesny budynek technologiczny, z którego kieruje się pracą całej stacji. W ramach prac przeprowadzonych na rzecz inwestora Eltel Networks wykonało:

 • realizację prac formalno – prawnych wraz z uzyskaniem służebności przesyłu i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej
 • opracowanie tymczasowych układów pracy stacji dla realizacji robót
 • opracowanie i realizację Programu Komunikacji Społecznej
 • przebudowę/modernizację pól rozdzielni 400 kV 3/2W – 9 gałęzi
 • przebudowę/modernizację pól rozdzielni 220 kV – 23 pola
 • budowę dwóch linii kablowych 400kV na terenie R400kV
 • budowę budynku technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • budowę budynku potrzeb własnych, budynku pomocniczego, budynku pompowni i zaworów wzbudzających
 • modernizację stanowiska autotransformatora AT2
 • budowę instalacji zraszaczowej na stanowisku AT2 i przebudowę instalacji zraszaczowej na stanowisku AT3
 • montaż obwodów wtórnych (EAZ, SSiN, SZR, synchronizacji, pomiarów energii, potrzeb własnych)
 • budowę rozdzielni potrzeb własnych wraz z montażem baterii akumulatorów 220 V DC i 48 V DC
 • montaż kabli SN (30kV, 15kV i 6kV) do zasilania potrzeb własnych wraz z zabudową rozdzielnic SN i transformatorami SN/nN
 • montaż systemów telekomunikacyjnych
 • montaż systemów ochrony technicznej stacji (SOT, instalacja p.poż, SUG)
 • drogi dojazdowe, wewnętrzne i chodniki, niwelację terenu, oświetlenie terenu i kanałów kablowych, odwodnienie terenu oraz ogrodzenie stacji
 • ochronę odgromową stacji wraz z wykonaniem uziomu kratowego
 • wprowadzenia liniowe dla linii 400 kV i 220 kV wraz z przebudową skrzyżowania linii 220kV
 • rozruch i badania odbiorcze
 • przekazanie stacji do użytkowania

EFEKT

Rozbudowana przez Eltel Networks stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Krajnik jest największym i najważniejszym tego typu obiektem w regionie północno–zachodniej Polski. Poprzez tę stację możliwe jest wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra. Stacja elektroenergetyczna Krajnik pełni również funkcję stacji międzysystemowej, co oznacza, że umożliwia międzynarodową wymianę energii elektrycznej pomiędzy polskim a niemieckim systemem elektroenergetycznym. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik poprawiła bezpieczeństwo pracy sieci i pewność dostaw energii elektrycznej na obszarze północno-zachodniej Polski, w szczególności w rejonie aglomeracji szczecińskiej.