Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pomorzany – eltelnetworks.pl

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Pomorzany

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pomorzany wraz z wprowadzeniami liniowymi 110 kV i 15 kV

15 min

Wdrożenie tych licznych i nowoczesnych funkcjonalności przyczynia się do stworzenia bardziej inteligentnego, elastycznego i niezawodnego systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu odbiorcy mogą cieszyć się wyższą jakością dostaw energii, a my mamy możliwość lepszego monitorowania, zarządzania i utrzymania infrastruktury energetycznej.

Marcin Gawroński
Prezes Enea Operator

[źródło:https://media.enea.pl/pr/814414/enea-operator-wybudowala-glowny-punkt-zasilajacy-na-szczecinskich-pomorzanach]

Budowa stacji elektroenergetycznej Pomorzany była dla #ZałogaEltelNetworks ogromnym wyzwaniem. Począwszy od warunków terenowych, dokumentacji formalnych, ustaleń organizacyjnych i na rozwiązaniach technologicznych kończąc. Po pomyślnym ukończeniu prac, możemy śmiało stwierdzić, iż był to jeden z najbardziej skomplikowanych projektów stacyjnych realizowanych przez Eltel Networks Engineering SA i Eltel Networks Energetyka SA w ostatnich latach.

Michał Gwadera
Generalny Projektant
Kierownik Działu Stacji i Telekomunikacji
Eltel Networks Engineering SA

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Pomorzany, infrastruktura energetyczna – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: ENEA OPERATOR
Lokalizacja: Szczecin, Pomorzany
Koszt inwestycji: 47 mln PLN
Termin wykonania: 2019 – 2023

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Pomorzany, budynek stacyjny – eltelnetworks.pl

DANE STACJI

 • 16–polowa rozdzielnia 110 kV w technologii GIS, z możliwością rozbudowy o dodatkowe 6 pól
 • 22–polowa rozdzielnia 15 kV, z możliwością rozbudowy o kolejne 18 pól
 • 2 stanowiska transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA
 • 2 zespoły uziemiające
 • 4 linie kablowe 110 kV (w tym dwie dwutorowe) wraz ze słupami kablowymi
 • 16 km linii kablowych 15 kV


WYZWANIE

#ZałogaEltelNetworks rozpoczęła realizację zadania po wygranym przetargu oraz podpisaniu umowy z inwestorem. Zakres naszych prac obejmował:

 • pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej
 • pozyskanie prawa do nieruchomości, na której realizowane były obiekty liniowe
 • opracowanie projektów budowlanych
 • pozyskanie pozwoleń na budowę, uzgodnienia z gestorami sieci i podmiotami przyłączanymi
 • opracowanie projektów wykonawczych
 • realizację prac budowlanych polegających na budowie wnętrzowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z przebudową i skablowaniem odcinków napowietrznych linii 110 kV
 • wykonanie budowy i przebudowy sieci 15 kV w rejonie projektowanej stacji Pomorzany wraz z powiązaniem z nową rozdzielnią 15 kV

Ponadto, w ramach zadania wykonaliśmy infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektu (budynek stacyjny, drogi wewnętrze, instalacje, przyłącza itp.). W ramach prac projektowych opracowano kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję eksploatacji.

Szczególnie trudnym elementem inwestycji okazały się prace inżynieryjne związane z posadowieniem obiektu w skrajnie niekorzystnych warunkach gruntowych (grunty nienośnie – torfy do poziomu -15 m ppt, wysoki poziom wód gruntowych). Powyższe wymagało zastosowania specjalnych rozwiązań w zakresie fundamentowania obiektu. Dodatkowym czynnikiem komplikującym realizację prac projektowych i wykonawczych okazał się bardzo ograniczony teren przewidziany na realizację stacji oraz jego usytuowanie.

Prace projektowe rozpoczęto od wykonania szczegółowej, wielowariantowej koncepcji rozwiązań projektowych, uwzględniającej etapy przejściowe. Zastosowane podejście umożliwiło minimalizację czasu wyłączeń poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej oraz pobliskiej elektrociepłowni, dla której stacja 110/15 kV Pomorzany jest kluczowym elementem układu wyprowadzenia mocy. Na podstawie opracowanej koncepcji wielowariantowej przeprowadzono szereg konsultacji i uzgodnień z inwestorem oraz podmiotami przyłączanymi, co umożliwiło wybór optymalnego rozwiązania przyjętego do realizacji.

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Pomorzany, dławik gaszący – eltelnetworks.pl
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pomorzany – eltelnetworks.pl


EFEKT

W efekcie prac wykonanych przez Eltel Networks nasz klient otrzymał nowoczesny obiekt, będący kluczowym elementem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Szczecinie i okolicach. Wybudowana stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Pomorzany zwiększa pewność zasilania w aglomeracji szczecińskiej oraz przyczynia się do wzrostu potencjału sieci do przyłączania kolejnych odbiorców energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.
Zakończone sukcesem, profesjonalne wykonanie projektu utwierdziło nas w przekonaniu, że jesteśmy zdolni do realizacji prac projektowych i wykonawczych o bardzo wysokim stopniu skomplikowania. Jako biuro projektowe, poza dużym doświadczeniem technicznych wyniesionym z budowy SE Pomorzany, wdrożyliśmy również rozwiązania organizacyjne umożliwiające zdalne prace projektowe i koordynację międzybranżową, co pozwoli nam w przyszłości na elastyczną i efektywną współpracę z inwestorami branży elektroenergetycznej.