Linie przesyłowe i dystrybucyjne

W zakresie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych średnich, wysokich i najwyższych napięć opracowujemy kompletne dokumentacje projektowe zawierające: koncepcje, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz dokumentacje powykonawcze.

W ramach prac projektowych wykonujemy:

 • audyty techniczne linii wraz z inwentaryzacją i oceną stanu technicznego
 • projekty budowlane i wykonawcze nowych linii
 • projekty konstrukcji słupów kratowych wraz z badaniami na stacjach prób w skali 1:1
 • analizy możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej istniejących linii z uwzględnieniem analizy ekonomicznej oraz projekty wymiany przewodów fazowych na wysokotemperaturowe w dowolnej technologii, w tym GAP (GTACSR), ACSS, ACCR®, ACCC® lub innej
 • obliczenia parametrów elektrycznych linii, rozpływ mocy w sieci, rozpływ prądów zwarciowych w przewodach odgromowych i uziemieniach, analizę przepięć w liniach kablowych
 • projekty usuwania awarii – natychmiastowe projekty odtworzenia infrastruktury
 • optymalizację rozwiązań technicznych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz standardów technicznych właścicieli sieci
 • obliczenia obciążalności prądowej linii kablowych WN i NN, z uwzględnieniem badań rezystywności cieplnej gruntu, optymalizację doboru elementów systemów kablowych (przekroje żyły roboczej i powrotnej, sposób połączenia żył powrotnych)
 • projektowanie złożonych układów uziemiających w gruntach wielowarstwowych
 • analizy oddziaływania pola elektromagnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych i kablowych oraz ich wpływu na obiekty infrastruktury obcej np. sieci telekomunikacyjne, sieci niskiego napięcia, rurociągi stalowe, w tym gazociągi przesyłowe, sieci C.O., obwody sterowania ruchem kolejowym (SRK), opracowanie koncepcji środków zaradczych w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości oddziaływań
 • kompleksowe analizy i zarządzanie roślinnością w obrębie linii napowietrznych
 • koreferaty projektów realizowanych przez zewnętrzne biura projektowe dotyczące infrastruktury liniowej będącej na majątku Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Podczas realizacji naszych projektów wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

Zapewniamy:

 • obsługę geodezyjną
 • wykonanie niezbędnych ekspertyz geologicznych i geotechnicznych
 • obsługę specjalistów do pozyskania prawa drogi
 • wykonanie prac planistycznych
 • wykonanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska
 • kompleksową koordynację międzybranżową projektów
 • doradztwo techniczne i prawne
 • nadzór nad realizacją prac w terenie
 • realizację dokumentacji z użyciem nowoczesnego oprogramowania: PLS-CADD, PLS-Tower, CYMCAP, Auto CAD i innych, oraz raportowanie inwestycji przy wykorzystaniu oprogramowania systemów informacji przestrzennej (ArcGIS®, QGIS®)
 • realizacja dokumentacji projektowej metodą BIM